Privacy Statement

Inleiding:

THO van Dijk neemt uw privacy zeer serieus en zal de informatie over u (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij u uit welke gegevens wij verwerken en met welk doel wij dat doen. Daarnaast kunt u in het Privacy statement lezen over uw rechten met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens. We raden u aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kunt u altijd contact op nemen met privacy@borstelwerken.nl.

Wie is THO van Dijk ?

THO van Dijk is een vennootschap onder firma THO van Dijk v.o.f.
kantoorhoudende te (1703 DA) Heerhugowaard aan W.M. Dudokweg 21. Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 37044433.

THO van Dijk is ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens door THO van Dijk
de verwerkingsverantwoordelijke.

THO van Dijk heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. U kunt de Hr. J. van Dijk bereiken via privacy@borstelwerken.nl.

Hoe gebruikt THO van Dijk uw gegevens?

Hieronder vindt u een overzicht van de doeleinden waarvoor THO van Dijk persoonsgegevens
over u verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens THO van Dijk voor dat
specifieke doel gebruikt en hoelang de gegevens door THO van Dijk worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben wij alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Doeleinde:                                         Financiële administratie
Gegevens:                                         Bedrijfsnaam, Factuuradres, Bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC), Openstaand saldo
Bewaartermijn:                                  Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde:                                         Facturatie
Gegevens:                                         NAW-gegevens, Leveringsadres, Factuuradres, E-mailadres,
                                                         Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Accountnummer,
                                                         Bestellingnummer, KvK nummer, BTW-nummer
Bewaartermijn:                                   Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde:                                         Facturatie
Gegevens:                                         NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Financiële gegevens,
                                                         Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren
Bewaartermijn:                                   Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde:                                         Sollicitatie
Gegevens:                                         Naam, E-mailadres, Locatie, Social media account, User ID,
                                                         Telefoonnummer, Profielfoto
Bewaartermijn:                                   Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Marketing

Doeleinde:                                         Social media marketing
Gegevens:                                         Social media account, User ID
Bewaartermijn:                                  Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Website

Doeleinde:                                         Account aanbieden
Gegevens:                                         Naam, Adres, E-mailadres, Wachtwoord, inhoud van het bericht
Bewaartermijn:                                  Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde:                                         Plaatsen van berichten of reviews
Gegevens:                                         Naam, Adres, E-mailadres, Wachtwoord, inhoud van het bericht
Bewaartermijn:                                  Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde


Hoe verkrijgen wij uw persoonsgegevens?

THO van Dijk heeft gegevens over u in het bezit omdat u die gegevens aan ons verstrekt heeft.

Wat zijn uw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschikt u over een aantal
rechten met betrekking tot uw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage:

U kunt uw (persoons) gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in uw account. Als u de persoonsgegevens wilt zien die bij THO van Dijk over u zijn vastgelegd, kunt u een verzoek tot
inzage doen.

Wijzigen:

Als u veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die u heeft gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die u niet zelf in het account kunt veranderen, kunt u een verzoek hiertoe doen bij THO van Dijk. U kunt verzoeken dat THO van Dijk uw gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking:

U heeft daarnaast, onder voorwaarde, het recht om THO van Dijk te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar:

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van THO van Dijk of
een derde plaatsvindt, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevens overdracht:

U heeft het recht uw persoonsgegevens van THO van Dijk te verkrijgen. THO van Dijk zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op een eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kunt u uw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken:

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking uw toestemming heeft, heeft u het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat de THO van Dijk u daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door THO van Dijk:

Een verzoek kan verstuurd worden naar privacy@borstelwerken.nl. THO van Dijk zal uw verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat THO van Dijk een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien THO van Dijk uw verzoek afwijst zullen zij toelichten waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van uw persoonsgegevens

De gegevens kunnen worden doorgegevens aan:

  • Verwerkers
  • Partijen die betrokken zijn bij de uitvoering of nakoming van een overeenkomst tussen u en THO van Dijk
  • Externe adviseurs

Het kan zijn dat THO van Dijk verplicht is uw gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren u daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan ik terecht met klachten en vragen?

Mocht u toch nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop THO van Dijk uw gegevens gebruikt, dan kunt u een e-mail sturen naar privacy@borstelwerken.nl . Ook als u een klacht heeft over de manier waarop THO van Dijk uw gegevens verwerkt, kunt u een e-mail sturen naar privacy@borstelwerken.nl .